Известувања

Prijavi.mk има различни RSS билтени и известувања со е - пошта за локалните проблеми, вклучувајќи ги известувањата за сите проблеми во одредено соседство или во сите населби на одредено растојание или одредена локација.

Prijavi.mk ви нуди можност за регистрација со е-пошта за добивање информации за пријавените жалби, околу одбраната локација.

Покрај тоа, вие можете да го видите и статусот на пријавените жалби и поплаки околу одбраната локација.

За да го напправите тоа, ве молиме внесете го името на улицата или Општината за  која би сакале да бидете информирани.

За да дознаете кои локални предупредувања ги имаме за вас, внесете го вашиот поштенски број, име на улица и област


Некои слики од скорешни пријави